Digitale Algemene Leden Vergadering (ALV)

Beste Snelverzetter,

Op donderdag 14 januari 2021 houden wij de algemene ledenvergadering (ALV).
Vanwege uw veiligheid en de opgelegde regelgeving in verband met COVID-19 kunnen we als leden niet fysiek bij elkaar komen. De vergadering wordt online gehouden. We willen de ALV niet uitstellen omdat we de volgende zaken formeel willen regelen:

 • Bestuurssamenstelling: aftreden / benoeming nieuwe secretaris
 • Afsluiten financieel jaar 2020
 • Vaststellen contributie 2021 en 2022

Het bestuur zal een Teams vergadering faciliteren voor de leden. De deelnemers aan de ALV zullen aan de hand van een presentatie door de agendapunten worden geleid. Vanaf 19.20 uur kan op de Teams vergadering worden ingelogd. De ALV begint om 19.30 uur. 20.30 uur is er 10 minuten pauze Afsluiting uiterlijk 21.30 uur.
Let op: heb je de uitnodiging voor de ALV nog niet ontvangen stuur dan een mail naar bestuur@snelverzet.nl.

Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV verenigingsjaar 2019
 4. Jaarverslag bestuur en commissies
 5. Jaaroverzicht Evenementen
 6. Financieel jaarverslag
 7. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie
 8. Veiligheid en gezondheid
 9. Samenstelling bestuur
 10. Voorlopige activiteitenkalender 2021
 11. Vaststellen begroting en contributie 2021 en 2022
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De jaarverslagen zijn in de Teams uitnodiging opgenomen. De notulen ALV verenigingsjaar 2019 en het financieel jaarverslag 2020 vind je daar ook. De nadere toelichting op de agendapunten is bijgevoegd. U wordt verzocht om kennis te nemen van deze uitnodiging, de geagendeerde punten, jaarverslagen en andere bijlagen. Vragen en opmerkingen dienen uiterlijk maandag 11 januari te worden verzonden aan bestuur@snelverzet.nl.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Gert Hageman (secretaris)

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *